KASUTUSTINGIMUSED

Juurdepääsul sellele veebilehele ja selle kasutamisel kehtivad järgmised tingimused. Ärge kasutage seda veebilehte, kui te ei ole nõus siin toodud tingimustega. Selle veebilehe on arendanud Bayer Pharma AG, kes seda ka haldab. Me jätame endale õiguse teha osalisi või täielikke muudatusi veebilehel või üldistes kasutustingimustes, üldistes tingimustes ning müügi- ja tarnetingimustes. Palun võtke arvesse, et me võime teha selliseid muudatusi oma äranägemise järgi ja ilma eelneva teavituseta. Seepärast peame teilt paluma, et te vaataksite kasutustingimused järgmisel külastusel uuesti läbi ja kontrolliksite võimalikke muudatusi või parandusi.

Kasutusest loobumine ja hüvitamine
Kõik sellel veebilehel avaldatud detailid, dokumendid ja illustratsioonid on Bayer Pharma AG ainuomand. Igasugune luba neid kasutada kehtib tingimusel, et vastav autoriõiguse märk kuvatakse kõigil eksemplaridel, mille kohaselt kasutatakse andmeid ainult isiklikel eesmärkidel, ei kasutata kaubanduslikel põhjustel, ei muudeta ühelgi viisil ja veebilehelt saadud illustratsioone võib kasutada ainult kaasneva tekstiga.

Kaubamärgid ja autoriõigused
Kõik sellel veebilehel olevad kaubamärgid kuuluvad Bayer Groupile, kui pole märgitud teisiti või mõnel muul moel kolmanda osapoole õigusena. Kaubamärkide või muude materjalide omavoliline kasutamine on selge sõnaga keelatud ja kujutab endast autoriõiguse, kaubamärgiseaduse või muude tööstusomandiõiguste rikkumist.

Piiratud vastutus
Bayer Pharma AG on kogunud veebilehel esitatud üksikasjaliku informatsiooni sisemistest ja välimistest allikatest oma parimate teadmiste ning uskumuste järgi ametialase hoolikusega. Püüame pidevalt täiendada ja värskendada sellist tüüpi informatsiooni. Veebilehel olev teave on mõeldud Bayer Pharma AG-le üldise informatsiooni esitamiseks rasestumisvastaste vahendite teemal. Siiski ei esitata ega anta garantiid sellel veebilehel sisalduva teabe täielikkuse ega õigsuse kohta sõnaselgelt ega vaikimisi. Pidage meeles, et informatsioon, mis oli avaldamise kuupäeval täpne, ei pruugi olla enam ajakohane. Seetõttu soovitame teil kontrollida sellelt veebilehelt saadavat infot enne selle kasutamist mis tahes vormis. Veebilehel antud soovitused ei vabasta teid kontrollimast meie viimaseid nõuandeid – eelkõige meie ohutuskaarte ja tehnilisi andmeid – ning tooteid, pidades silmas nende sobivust ette nähtud protsessideks ja otstarbeks. Kui te soovite küsida nõu või juhiseid meie toodete või teenuste kohta, siis võtke meiega ühendust. Selle veebilehe kasutajad kinnitavad, et nad nõustuvad kasutama seda veebilehte ja selles olevat sisu omal vastutusel. Bayer Pharma AG ega selle veebilehe kirjutamises, tootmises või edastamises osalenud kolmandad osapooled ei vastuta kahju või vigastuse eest, mis on põhjustatud veebilehele ligipääsust või ligipääsmatusest või veebilehe kasutamisest või võimetusest kasutada seda veebilehte või faktist, mis tugineb sellelt veebilehelt saadud informatsioonile.

Kolmanda osapoolte veebilehed/lingid
Veebileht sisaldab linke/viiteid kolmandate osapoolte veebilehtedele. Selliste linkide pakkumine ei tähenda Bayer Pharma AG heakskiitu nende sisule. Samuti ei võta Bayer Pharma AG enda kanda mitte mingisugust vastutust sellistel veebilehtedel kättesaadava informatsiooni ega kahju või vigastuste eest, mis tuleneb sellise sisu kasutamisest mis tahel kujul. Bayer Pharma AG ei garanteeri, et leheküljed, mille link on toodud informatsiooni pakkumiseks, on järjepidevalt kvaliteetsed. Lingid teistele veebilehtedele edastatakse veebilehekasutajatele ainult mugavuse huvides. Kasutajad kasutavad selliseid veebilehti omal vastutusel. Linkide valik ei tohiks mitte ühelgi viisil piirata kasutajaid pakutud linkidega.

Teie jagatud detailid
Veebilehe kasutaja vastutab täielikult Bayer Pharma AG-le saadetud andmete sisu ja õigsuse ning selliste andmetega seotud võimalike kolmandate isikute õiguste rikkumise eest. Kasutaja annab oma nõusoleku Bayer Pharma AG-le selliste andmete hoiustamiseks ja nende kasutamiseks statistilise analüüsi või mis tahes muu konkreetse äritegevuse eesmärgil, välja arvatud juhul, kui see sisaldab isikuandmeid, mis on enamat kui põhiandmed või ületavad selle kasutamist. Eelkõige on Bayer Pharma AG-l õigus kasutada sellistes sõnumites sisalduvaid ideid, leiutisi, jooniseid, tehnikaid ja teadmisi mistahes eesmärgil, näiteks toodete või teenuste väljatöötamine, tootmine ja/või turustamine, ning taasesitada seda informatsiooni ja teha see kolmandatele osapooltele kättesaadavaks ilma igasuguste piiranguteta.

Rahvusvahelised kasutajad
Seda veebilehte kontrollib, haldab ja ajakohastab Bayer Pharma AG Berliinis, Saksamaal.
See on mõeldud ainult rahvusvahelistele kasutajatele väljaspool USA-d ja Suurbritanniat. Bayer Pharma AG ei garanteeri, et veebilehel esitatud andmed on õiged ka kogu ülejäänud maailmas, ja eelkõige, et teenused on saadaval ühesuguse väljanägemisega, samas suuruses või samas seisukorras üle kogu maailma. Kui liitute selle veebilehega või laete siit alla sisu, peate tagama, et järgite selles riigis kehtivaid õigusakte.
USA-s juhib Bayer Grupi äri kas Bayer Corporation ja/või Bayer Pharmaceuticalsi poolt. USA klientidel palume pöörduda nende poole.

Ligipääsuõigused
Te olete kohustatud kaitsma oma kasutusõigusi kolmanda osapoole volitamata kasutuse eest ja tagama, et teised ei saaks teie kasutusõigusi ilma teie loata kasutada. Peate viivitamatult Bayer Pharma AG-d teavitama, kui avastate, et Bayer Pharma AG veebilehel saadaolevate andmete turvalisust on rikutud, või kui volitamata isikud on saanud teie kasutusõigused või kui olete leidnud märke selle kohta, et selline juurdepääs võib osutuda võimalikuks.

Rakendatav seadus
Kõiki veebilehe või selle kasutamisega seotud juriidilisi nõudeid ja kohtumenetlusi rakendatakse Saksamaa Liitvabariigi seaduste alusel, välja arvatud rahvusvahelise eraõiguse sätted ja Haagi konventsioon, mis on seotud 1. juuli 1964. aasta rahvusvaheliste kaupade müügi ja 11. aprilli 1980. aasta ÜRO müügikonventsiooni seadusega.